Info

Prijzen online | offertes | facturen

Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. Btw niet toepasselijk.

Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Hilven Lore, heeft haar maatschappelijke zetel te 3665 As, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0812.165.657. Het BTW nummer is 0812.165.657.

2. Toepassing

Elke bestelling, ook de telefonische, geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de Koper, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4.1 Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De Klant draagt het risico voor de verzending van de goederen. Lore Hilven kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor stukken die verloren gaan tijdens de verzending. Het risico voor de bestelde goederen gaat over op de Klant zodra de goederen onze vestiging verlaten.

4.2 Levering behang: Afwijkingen in de baanbreedte/snijpositie van minder dan 1% zijn inherent aan het productieproces/vochtigheidsgraad en kunnen daarom niet beschouwd worden als een productiefout. Lore Hilven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvakkundige plaatsing of gebruik van de geleverde goederen, of indien de meegeleverde handleiding niet correct werd toegepast.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6.1 Klachten algemeen

Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten bij ons toe te komen uiterlijk vijf (5) dagen na de levering. In ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Klachten dienen vergezeld te zijn van foto’s van de verpakking en de goederen. In geval van terechte klacht beperkt de aansprakelijkheid van Lore Hilven zicht tot het vervangen van het beschadigde goed of tot een terugbetaling met een maximum van 50 euro per bestelling.

6.2 Klachten behang: Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten bij ons toe te komen uiterlijk vijf (5) dagen na de levering en uiterlijk vóór het ophangen van de foto. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Klachten dienen vergezeld te zijn van foto’s van de verpakking en de goederen. In geval van terechte klacht beperkt de aansprakelijkheid van Lore Hilven zicht tot het vervangen van het beschadigde goed of tot een terugbetaling met een maximum van 50 euro per bestelling.

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen ongebruikt, onbeschadigd en ongeopend in de originele verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Lore Hilven, Nieuwstraat 40, 3665 As, België. Lore Hilven kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zal Lore Hilven het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de dertig dagen.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 3665 As, Nieuwstraat 40, op de vervaldag, netto en zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. De productie van de bestelde goederen zal pas aangevat worden na betaling van de factuur. Indien het geval het rechtvaardigt, kan al met de productie worden aangevat als Klant een kopie van het betaalbewijs bezorgt. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de openstaande bedragen, met een minimum van 50 euro. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Lore Hilven, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Lore Hilven zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.